Egleston Station, view of Columbus Avenue + elevated track

Egleston Station, view of Columbus Avenue + elevated track

Item Information