Egleston Station, view down Columbus Avenue

Egleston Station, view down Columbus Avenue

Item Information