Αθηναι Βυζαντινὸς ναὸς Άγ. Έλευθερίου (Γοργοεπηκόου) = Athènes l'eglise Byzantine St-Eleuthère (Gorgoepicoou)

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information