Boston, 40 Beacon Street, interior detail, mantel, Daniel P. Parker house

Boston, 40 Beacon Street, interior detail, mantel, Daniel P. Parker house

Item Information