Boston, 40 Beacon Street, interior detail, mantel and wallpaper

Boston, 40 Beacon Street, interior detail, mantel and wallpaper

Item Information