Άνατολικὴ ἄποψις στυλῶν Όλυμπίου Διὸς - Άθῆναι = Vue orientale des colonnes du Temple de Jupiter - Athènes

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information