Martin Kingman house, Washington & Thayer Sts.

Martin Kingman house, Washington & Thayer Sts.

Item Information