David H. Daniels house, 370 Washington St.

David H. Daniels house, 370 Washington St.

Item Information