Boston, 40 Beacon Street, interior detail, medallion, Daniel P. Parker house

Boston, 40 Beacon Street, interior detail, medallion, Daniel P. Parker house

Item Information