Boston, 39 Beacon Street, interior detail, mantel, Nathaniel Appleton house

Boston, 39 Beacon Street, interior detail, mantel, Nathaniel Appleton house

Item Information