Adlai Stevenson about to take the podium

Adlai Stevenson about to take the podium

Item Information