Wilton, N. H., interior Peabody house

Wilton, N. H., interior Peabody house

Item Information