Otis Withington house, Beacon St.

Otis Withington house, Beacon St.

Item Information