Charles Bemis House, Main Street.

Charles Bemis House, Main Street.

Item Information