Γενική ἄποψις Άκρόπολέως έκ τῶν Στηλῶν τοῦ Όλυμπίου Διὸς = Vue générale de l'Acropole, de Temple du Jupiter, etc.

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information