Elizabeth Bradford gravestone, Old Burying Ground

Elizabeth Bradford gravestone, Old Burying Ground

Item Information