Saranac House on the lake, Adirondacks

Saranac House on the lake, Adirondacks

Item Information