Πατραι - έσωτερικὸν ναοῦ Παντανάσσης = Patras - interieur de l'église Pantanasse

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information