Boston, Women's City Club, Appleton House (now Sayman House), 39 Beacon Street, fireplaces

Boston, Women's City Club, Appleton House (now Sayman House), 39 Beacon Street, fireplaces

Item Information