Thomas B. Griggs house, Washington St. opposite Gardner Path

Thomas B. Griggs house, Washington St. opposite Gardner Path

Item Information