Launching USS Cowie, Boston Navy Yard

Launching USS Cowie, Boston Navy Yard

Item Information