Hamilton to Ohio, Dec. 1937 recreation

Hamilton to Ohio, Dec. 1937 recreation

Item Information