Chen Yi, W. E. B. Du Bois, Zhou Enlai, Guo Moruo, Shirley Graham Du Bois and other Chinese dignitaries

Item Information